۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کانال کمیل.زهیرمعصومی.


برگشت به کانال

آمار بازدید

69

🔴 توصیه مهم ستاد رییسی: برای شرکت در انتخابات از روستاها به مراکز شهر بیائید

به دنبال اتمام تعرفه در اکثر روستاها و حاشیه شهرها در کشور، ستاد رییسی از مردم خواست تا با حضور در مراکز شهرها در انتخابات شرکت کنند/مهر

@zohe72.کانال‌کمیلپست مشابهی وچود ندارد