۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

لبیک یا صاحب الامر(عج)


برگشت به کانال

آمار بازدید

219

✅چرا مشکی میپوشیم؟
✅چرا به سینه میزنیم؟
✅چرا زنجیر میزنیم؟

پاسخی سوزناک و کوتاه از استاد احمدی اصفهانیپست مشابهی وچود ندارد