۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

خنده حلال


برگشت به کانال

آمار بازدید

54

🚨🚨
📹📹
📼 فیلم لو رفته از اتاق فکر اصلاحات؛ ساعاتی پس از #مناظره_دوم

🔴 پیشنهادات راهبردی اسحاق جهانگیری
@khande_halaalپست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🚨🚨 📹📹 📼 فیلم لو رفته از اتاق فکر اصلاحات؛ ساعاتی پس از #مناظره_دوم 🔴 پیشنهادات راهبردی اسحاق جهانگیری @khande_halaalکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🚨🚨 📹📹 📼 فیلم لو رفته از اتاق فکر اصلاحات؛ ساعاتی پس از #مناظره_دوم 🔴 پیشنهادات راهبردی اسحاق جهانگیری @khande_halaalکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🚨🚨 📹📹 📼 فیلم لو رفته از اتاق فکر اصلاحات؛ ساعاتی پس از #مناظره_دوم 🔴 پیشنهادات راهبردی اسحاق جهانگیری @khande_halaalکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🚨🚨 📹📹 📼 فیلم لو رفته از اتاق فکر اصلاحات؛ ساعاتی پس از #مناظره_دوم 🔴 پیشنهادات راهبردی اسحاق جهانگیری @khande_halaal