۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

تکنولوژی معماری


برگشت به کانال

آمار بازدید

57

دریای دلت را که به خدا بسپاری
در طوفانی ترین روزها هم
آرامش عمیق درونیت
پایدار خواهد ماند...

دلتون دریایی
شبتون رویایی

🆔 @modernarchitectursپست مشابهی وچود ندارد