۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

دوستان سعیددعایی


برگشت به کانال

آمار بازدید

87

Dare to be different
The world is full of ordinary

جرئت متفاوت بودن رو داشته باش.
اين دنيا پره از آدمهاى معمولى

@saeiddoai58پست مشابهی وچود ندارد