۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

81

اگر زود تر از خورشيد چشم تو آفريده مي شد
يقيين دارم ديگر سياره ها دور خورشيد نمي چرخيدند

هادي خضاب
١١ آبان ٩٥پست مشابهی وچود ندارد