۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات


برگشت به کانال

آمار بازدید

24

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396 مصوب 1396/3/28

پس از اعمال تصویبنامه شماره 99315 مورخ 1396/8/13 هیأت وزیران

🔸اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات👇
t.meپست مشابهی وچود ندارد