۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

گفتمان اقتصاد مقاومتی


برگشت به کانال

آمار بازدید

39

🔺مهریه جدید خانم ها 😂

+«...۱۳۹۶ کیلووو پیازززز....»
+«آیا وکیلم؟»
+«عروس رفته گونی بیاره»😂

@eqtesadmoqavematiپست مشابهی وچود ندارد