۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

33

▪️هاشمی‌طبا: با دلقک‌بازی نمی‌شود رییس‌جمهور شد

▫️فقط اگر رهبری به من دستور(انصراف) می‌دادند، ‌دستورشان را اجرا می‌کردم. ولی حتی اسم آقای خاتمی را هم بردند ولی من گفتم با اینکه خیلی نسبت به ایشان احساس احترام دارم ایشان هم می‌گفتند، نه. من کار خودم را می‌کردم.
▫️اینکه مردم چگونه تصمیم می‌گیرند یک بحث دیگر است اما اینکه یک آدم باید چگونه باشد،‌ مسئله مهمی است. اینکه بخواهد خدای ناکرده یک جوری دلقک‌بازی دربیاورد که یک عده خوششان بیاید و بخندند و به او رای دهند که در شأن رئیس جمهور مملکت نیست.
▫️رئیس جمهور مملکت باید برنامه، ‌فکر و اندیشه داشته باشد و ارائه کند که چه کاری می خواهد بکند حالا مردم رای دادند، ‌دادند، ندادند هم ندادند. اینکه بخواهد بخاطر اینکه رای بیاورد دلقک‌بازی دربیاورد یا طوری حرف بزند که خوشایند برخی باشد در شأن یک رئیس جمهور نیست. ایسنا
@nazarپست مشابهی وچود ندارد