۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

59

▪️بناى تاريخى و با ارزش "شترگلو در ماهان كرمان" در خطر ويرانى و تخریب قرار دارد.
[اینستاگرام جعفر پناهی]
@nazarپست مشابهی وچود ندارد