۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

43

▪️در بهار 96، رشد اقتصادی بدون نفت برابر با 6.5 و با نفت برابر با 7 درصد بوده است. پاد
@nazarپست مشابهی وچود ندارد