۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

تنگه مرصاد


برگشت به کانال

آمار بازدید

74

▪️فرمانی از امام خامنه ای که ۱۵ سال است بنوعی سانسور شده !!!

بسیار
روشنگر و مفید 👆

👊 @tangemersadd⚡️پست مشابهی وچود ندارد