۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

معجزه سپاسگزاری(تکنیکهای موفقیت و ثروت)


برگشت به کانال

آمار بازدید

30

✨✨✨✨✨✨✨✨

💫وقتی از «مایکل شوماخر»قهرمان هفت دوره از مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک جهان رمز موفقیتش را پرسیدند او در جواب فقط یک جمله گفت:
«تنها رمز موفقیت من این است زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»

👌مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند .

👌تصمیم بگیر وقتی که دیگران در تردیداند.

👌خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

👌شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.

👌کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.

👌صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

👌گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

👌لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند.

👌پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

👌و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !!
✨رمز موفقیت گاز دادن است✨
l1l.irپست مشابهی وچود ندارد