۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

محمدرضاكمال پور


برگشت به کانال

آمار بازدید

53

.
دگر آغوش زمين جاي قدم هاي تو نيست
چقدر زود به آغوش خدا برگشتي
( تا قيام قيامت دلتنگتم عباس )
رفقا فاتحه يادتون نره
دمتون گرم

@mohamadrezakamalpourپست مشابهی وچود ندارد