۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

49

🔴 بوســ👄ــه هایت
به وجدم مےآورد
بےهیـچ آتشے

احساساتم رابه جوش مےآورد!
طبق کدام قانون؟
نمےدانم!
امانیرویےکه از بوسه هایت
به قلبم وارد مےآورد
مقاومتم را صفرمےکند

🔻
@fondchannelپست مشابهی وچود ندارد