۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

41

🔴نظر امام درباره #سند۲۰۳۰

🔻شما بی بندوباری را آزادی میدانید! میخواهید جوانان را بی تفاوت بار بیاورید تا مشغول عشرت خودتان باشید!!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮پست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔴نظر امام درباره #سند۲۰۳۰ 🔻شما بی بندوباری را آزادی میدانید! میخواهید جوانان را بی تفاوت بار بیاورید تا مشغول عشرت خودتان باشید!! 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮دلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔴نظر امام درباره #سند۲۰۳۰ 🔻شما بی بندوباری را آزادی میدانید! میخواهید جوانان را بی تفاوت بار بیاورید تا مشغول عشرت خودتان باشید!! 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮دلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔴نظر امام درباره #سند۲۰۳۰ 🔻شما بی بندوباری را آزادی میدانید! میخواهید جوانان را بی تفاوت بار بیاورید تا مشغول عشرت خودتان باشید!! 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮دلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔴نظر امام درباره #سند۲۰۳۰ 🔻شما بی بندوباری را آزادی میدانید! میخواهید جوانان را بی تفاوت بار بیاورید تا مشغول عشرت خودتان باشید!! 〰〰〰〰〰〰〰〰〰 🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮