۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

32

⚛هر کس این دعای شگفت انگیز را بنویسد

1⃣همه در مقابلش زبان کوتاه کنند و محبتش در قلب همه ایجاد گردد🤐💓
2⃣اگر عزب باشد ازدواج کند💍
3⃣اگر فقیر باشد غنی شود🤑🤑
4⃣اگر در بین زن و شوهر الفتی نباشد، این دعا را بخواند به قدرت حق تعالی به محبت یوسف و زلیخا رسد👇
telegram.me
بررسی رایگان مشکلات توسط استاد مجربپست مشابهی وچود ندارد