ثبت کانال


برای درج مطالب کانال شما در سایت تلپرام لینک کانال خود را به آی دی زیر ارسال کنید

توجه : درصورتی که ربات تلپرام را مدیر کانال تلگرامیتان کنید مطالب شما به صورت اتوماتیک در وبسایت تلپرام قرار خواهد گرفت.

توجه : درصورت مشاهده محتوای نامناسب در کانال شما ، کانال شما بدون تذکر از تلپرام حذف خواهد شد.ثبت کانال شما