آمار بازدید : 234

تعداد اعضا : 9,272 نفر

توضیحات : shamadcode=1-1-2330-61-2-1کد شامد

انگلیسی کودک و نوجوان


پیوستن به کانال


  انگلیسی کودک و نوجوان

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۲۳:۴۵

#Is_he_a_bus_driver? .

💞اون راننده اتوبوس هست?

@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۳۴

#Ll

@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۳۴

#Oo
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۳۴

#l'm_ready
💞من آماده ام
#com_on
💞زود باش 😁😁
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۲:۴۳

#Mm
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۲:۴۳

#Nn
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۱:۴۸

i--igloo - - ایگلو
---------خانه اسکیمو
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۱:۴۸

آهنگ زیبا 👬👯💃👆👆 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۰:۱۹

#Is_he_a_bus_driver.

💞اون راننده اتوبوس هست

@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۲۶

#Pp
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۳۴

#Kk
@ZABANCHAMMEHR (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۳۴

#benny_don't_forget_your_bag
💞بنی کیفت رو فراموش نکن
😊😊
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۲:۴۳

#l___lion
💞شیر
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۱:۴۸

#one_book
💞یه کتاب
📙
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۱:۴۸

#Ii
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

زبانکده بچه ها ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۲۱:۴۸

#Jj
@zabanchammehr (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0