۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کوروش بزرگ پدر ایران


برگشت به کانال

آمار بازدید

176

به بي نزاكتي، بيشعوري و پتيارگي در گفتار وزير بي فرهنگ حسن روحاني دقت كنيد

اينها قرار است براي ما آزادي به ارمغان آورند

@pedar_mihanپست مشابهی وچود ندارد