۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کوروش بزرگ پدر ایران


برگشت به کانال

آمار بازدید

253

احداث بزرگترین کارخانه تراکتور سازی در تبریز توسط شاه و سهیم نمودن کارگران و کشاورزان در سود صنایع
--
کارهای بزرگ مردان بزرگ میخواهد و مردان بزرگ همتی بلند دارند

@pedar_mihanپست مشابهی وچود ندارد