۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

زبانکده بچه ها


برگشت به کانال

آمار بازدید

75

#one_book
💞یه کتاب
📙
@zabanchammehrپست های مشابه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

یک کتاب هست که بیش از هر کتابی ارزش خواندن را دارد و آن قلب است.. "Only one book is worth reading, the heart." 🌹💎 @Cafe_Mosbat