۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

مهرداد بذرپاش


برگشت به کانال

آمار بازدید

53

🔷 تادیروز تقصیر دولت قبل بود وامروز که دولت قبل خودشان هستند تقصیر سپاه است.

▫️تا دیروز برای فرار از کار ، دوقطبی دولت قبل واین دولت بود وامروز دوقطبی انتصابی وانتخابی...

▫️این تازه شروع است . هزار بهانه برای کارنکردن دارند عجله نکنید..

▫️از اول هم گفتیم این دولت اهل کار نیست ...

▫️خدا به دادشهر تهران برسد...

📌کانال مهرداد بذرپاش
t.meپست مشابهی وچود ندارد