۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

✅ ظهوریان


برگشت به کانال

آمار بازدید

37

💢 درآمد ملی کشور به قیمت ثابت (با حذف عامل تورم) در طول سال های 92 تا 95 کاهش داشته است.
➕🔖 @mzohurianپست مشابهی وچود ندارد