۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

48

درباره انصراف قالیباف

برپایه معدل نظرسنجی های قابل اتکاتر جمع ارای روحانی و جهانگیری حدود ۴۲ و رئیسی و قالیباف و میرسلیم هم حدود ۴۱ درصد از رای دهندگان را از آن خود کرده اند. نزدیک به ۱۷ درصد از رای دهندگان هنوز تصمیم نگرفته اند. انصراف قالیباف به نفع رئیسی با امید ایجاد شوک روانی و جذب بخشی ازین مرددین صورت گرفته است. اگرچه این انصراف نمیتواند همه آرای قالیباف را به سمت رئیسی گسیل کند اما باعث انفعال ستاد روحانی و افزایش روحیه ستادی رقبای روحانی خواهد شد که بعد از نظر سنجی های پس از مناظره سوم از عدم رشد آرایشان دچار یاس شده بودند.
اما آیا این حرکت بیشتر به گسیل رای های قالیبافی به سمت روحانی خواهد شد یا با افزایش روحیه ستادی رقبای روحانی، باعث جذب بخش عمده ای از آن ۱۷درصد مردد می شود؟ برای پاسخ تا جمعه شب باید صبر کنیم.

@hermesiپست مشابهی وچود ندارد