۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

41

- در این مناظرات رئیسی و قالیباف صرفا بر شکافهای مسائل اقتصادی همچون رکود و بیکاری تکیه کردند و نسبت به دغدغه های طبقه متوسط همچون آزادی های سیاسی و اجتماعی بی توجه بودند. در مقابل روحانی که از قضا سابقه مناسبی در این حوزه ها نداشته و در چهار سال گذشته نیز نتوانسته بود در این حوزه ها انتظارات را برآورده کند و حتی در مناظره دوم نتوانسته بود از عهده انتقادهای فرهنگی و سیاسی رقبا سربلند بیرون بیاید اما در مناظره سوم مجددا با زیرکی توانست با یک دیو و دلبر سازی از رقبا و خود در عرصه فرهنگی و سیاست داخلی رای های فرهنگی و سیاسی را به سمت خود جلب کند. قالیباف حتی با اینکه در حوزه های فرهنگی و سیاسی در شهرداری تهران به نسبت دست پری داشت نتوانست این دوقطبی روحانی ساخته را بشکند.


8- پیش بینی ام این است که اگر اتفاق مهمی نیفتد و روند تغییر آرا به صورت فعلی باشد رئیسی و روحانی به دور دوم خواهند رفت و اگر رئیسی با همین بضاعت فعلی در رقابت شرکت کند و نتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی به طبقات متوسط شهری اطمینان خاطر دهد، حتما روحانی در دور دوم رئیس جمهور خواهد بود. اگرچه همین دور دومی شدن بی سابقه رئیس جمهور مستقر در تاریخ جمهوری اسلامی تبعات بدی را برای روحانی به همراه خواهد داشت.پست مشابهی وچود ندارد