۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

مهرداد بذرپاش


برگشت به کانال

آمار بازدید

125

🔅#نخلهای_بی_سر

♦️هنوزم شهر من زیباست ولی...
🇮🇷 @Bazrpash_ir
📌كانال مهرداد بذرپاش
t.meپست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PAکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PAکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PAکانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PA